1. Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodzenie z ustawą
o rachunkowości

Z

zakładanie planów kont wprowadzenie i analiza danych,

Z

opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont,

Z

tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów,

Z

zamykanie i otwieranie kolejnych lat działalności,

Z

rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie z zasadami rachunkowości,

Z

stała analiza kosztów i przychodów,

Z

potwierdzenia sald,

Z

sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężnei inne),

Z

comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT,

Z

sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji,

Z

przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych.

2. Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.
3. Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Przygotowanie oraz sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)

 

Z

rejestry sprzedaży,

Z

rejestry zakupu,

Z

VAT nabycie wewnątrzwspólnotowe,

Z

VAT dostawa wewnątrzwspólnotowa

1. Prowadzenie spraw kadrowo – płacowych

 

Z

procedura przyjęcia do pracy i bieżąca obsługa zatrudnionego pracownika,

Z

prowadzenie akt osobowych pracowników,

Z

obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (także poufnych),

Z

przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,

Z

prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,

Z

zaświadczenia,

Z

prowadzenie kart urlopowych,

Z

rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,

Z

wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,

Z

deklaracje do Urzędów Skarbowych,

Z

wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,

Z

przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,

Z

przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych,

Z

zgłaszanie i wyrejestrowane pracownika z systemu ZUS,

2. Reprezentacja podatników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym 

Z

kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji - wysyłka internetowa,

Z

uczestniczenie w kontrolach podatkowych,

3. Wyprowadzanie zaległości wg potrzeb
4. Sporządzanie sprawozdawczości do GUS
5. Obsługa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych

Z

przyjęcie środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnychi prawnych,

Z

przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,

Z

tabele amortyzacyjne i umorzeniowe,

6. Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do:

Z

zakładania działalności gospodarczej,

Z

sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe,

Z

druki do KRS,

Z

załatwianie formalności dot. uzyskania zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS ew. urzędów skarbowych lub innych zaświadczeń z tych jednostek,

Z

likwidacji działalności,

Z

sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami

7. Zeznania roczne dla osób fizycznych
8. Przygotowanie przelewów podatkowych

Z

podatek dochodowy,

Z

Vat,

Z

podatek dochodowy od pracowników,

Z

podatek od nieruchomości,

Z

płace,

Z

składki ZUS

Call Now Button