POLECAMY:

Co robimy...


 • Prowadzenie ksiąg handlowych (pełna księgowość) zgodzenie z ustawą
  o rachunkowości
  • zakładanie planów kont wprowadzenie i analiza danych,
  • opracowanie i wdrożenie zasad rachunkowości jednostki, w tym zakładowego planu kont,
  • tworzenie polityki rachunkowości oraz instrukcji obiegu dokumentów,
  • zamykanie i otwieranie kolejnych lat działalności,
  • rejestracja dowodów księgowych w księgach rachunkowych zgodnie
   z zasadami rachunkowości,
  • stała analiza kosztów i przychodów,
  • potwierdzenia sald,
  • sporządzanie sprawozdań finansowych (bilans, rachunek zysków i strat, informacja dodatkowa, ewidencja zmian w kapitale, przepływy pieniężne
   i inne),
  • comiesięczne wyliczanie zobowiązań podatkowych oraz sporządzanie
   i wysyłanie deklaracji podatkowych CIT i VAT,
  • sporządzanie i składanie innych stosownych deklaracji,
  • przygotowywanie przelewów z tytułu zobowiązań podatkowych.
 • Prowadzenie ksiąg przychodów i rozchodów.
 • Prowadzenie ewidencji przychodów dla celów zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych.
 • Przygotowanie oraz sporządzanie ewidencji (rejestrów) dla celów rozliczania podatku od towarów i usług (VAT)
  • rejestry sprzedaży,
  • rejestry zakupu,
  • VAT nabycie wewnątrzwspólnotowe,
  • VAT dostawa wewnątrzwspólnotowa
 • Prowadzenie spraw kadrowo - płacowych
  • procedura przyjęcia do pracy i bieżąca obsługa zatrudnionego pracownika,
  • prowadzenie akt osobowych pracowników,
  • obliczanie wynagrodzeń i sporządzanie list płac (także poufnych),
  • przygotowywanie przelewów z tytułu wynagrodzeń,
  • prowadzenie kartotek wynagrodzeń pracowników,
  • zaświadczenia,
  • prowadzenie kart urlopowych,
  • rozliczanie wynagrodzeń za czas choroby, zasiłków chorobowych, rodzinnych, pielęgnacyjnych i innych,
  • wyliczanie podatku dochodowego osób zatrudnionych i sporządzanie deklaracji miesięcznych,
  • deklaracje do Urzędów Skarbowych,
  • wyliczanie składek ZUS i sporządzanie miesięcznych deklaracji,
  • przygotowywanie dokumentów płatności z tytułu podatków i składek ZUS,
  • przygotowywanie raportów miesięcznych RMUA dla ubezpieczonych,
  • zgłaszanie i wyrejestrowane pracownika z systemu ZUS,
 • Reprezentacja podatników w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych i Urzędzie Skarbowym
  • kompleksowa obsługa rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych
   w tym naliczanie składek i sporządzanie deklaracji - wysyłka internetowa,
  • uczestniczenie w kontrolach podatkowych,
 • Wyprowadzanie zaległości wg potrzeb
 • Sporządzanie sprawozdawczości do GUS
 • Obsługa środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych
  • przyjęcie środków trwałych, wyposażenia i wartości niematerialnych
   i prawnych,
  • przygotowanie planu amortyzacji oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych,
  • tabele amortyzacyjne i umorzeniowe,
  • likwidacja.
 • Pomoc w przygotowaniu dokumentów niezbędnych do:
  • zakładania działalności gospodarczej,
  • sporządzanie dokumentacji związanej z uruchomieniem działalności przez osoby fizyczne i spółki osobowe,
  • druki do KRS,
  • załatwianie formalności dot. uzyskania zaświadczeń o braku zaległości wobec ZUS ew. urzędów skarbowych lub innych zaświadczeń z tych jednostek,
  • likwidacji działalności.
  • sporządzanie rocznego bilansu i rachunku wyników wraz ze wszystkimi wynikającymi z nich deklaracjami
 • Zeznania roczne dla osób fizycznych
 • Przygotowanie przelewów podatkowych
  • podatek dochodowy,
  • Vat,
  • podatek dochodowy od pracowników,
  • podatek od nieruchomości,
  • płace
  • składki ZUS
 
Projekt i wykonanie:InvestMag